УПУТСТВО АУТОРИМА ЗА САСТАВЉАЊЕ РАДА

РАДА КОЈИ СЕ ИЗЛАЖЕ

 • Радови треба да буду достављени електронски – као отворени документ (Word), на адресу: naucniskup@milosmilojevic.com

 • Дужина излагања рада: до 10 (десет) минута. Ограничење се односи само на излагање радова у току дана одржавања скупа у Црној Бари. Радови за Зборнике радова нису ограничени.

 • Формат: величина папира А4, фонт: Times New Roman; величина фонта: 11; размак између редова: Before: 0; After: 0; Line spacing: Single

 • Језик рада и писмо: Језик рада може бити српски, енглески и руски језик. За радове на српском језику обавезно писмо је ћирилица.

 • Име аутора: Наводи се име(на) аутора, средње слово и презиме(на) у горњем левом углу. Име и презиме домаћих аутора увек се исписује у оригиналном облику независно од језика рада.

 • Назив установе аутора (афилијација): Непосредно након имена и презимена наводи се пун (званични) назив и седиште установе у којој је аутор запослен. Функција и звање аутора се не наводе.

 • Контакт подаци: Електронску адресу аутор ставља у напомену при дну прве странице чланка.

 • Наслов: Наслов треба да буде на језику рада; треба га поставити центрирано и написати великим словима 11 величина фонта, два реда испод имена аутора

 • Структуру радова чине: увод, методологија, резултати, и закључак.

 • Навођење (цитирање) у тексту: Начин позивања на изворе у оквиру чланка мора бити консеквентан од почетка до краја текста.

 • Напомене (фусноте): Напомене се дају при дну стране само у случају кад подразумевају коментарисани дeо текста. Могу садржати мање важне детаље, допунска објашњења, назнаке о коришћеним изворима итд., али не могу бити замена за цитирану литературу. [Техничке пропозиције за уређење: формат – Footnote Text; први ред – увучен аутоматски (Col 1); величина фонта – 10; нумерација – арапске цифре.]

 • Табеле, цртеже и графиконе поставити на одређено место у тексту, означити их редним бројевима и насловима (табеле изнад текста, графикони и слике испод) и не закључавати их. Текст у табели 10 пт. Наслов табела, графикона, цртежа (италик, 10 пт, средње поравнање).

 • Листа референци (литература): Цитирана литература обухвата по правилу библиографске изворе (чланке, монографије и сл.) и даје се искључиво у засебном одељку чланка, у виду листе референци. Литература се наводи на крају рада.

 • Summary (италик, 10 пт): На крају рада пише се поново име(на) и презиме(на) у левом горњем углу).

 • Између сваког поднаслова и текста остављати један празан ред.